Google P1

Mục đích tìm Cú pháp Chức năng Thí dụ
Từ đơn Một từ Tìm bài viết có chứa từ “nén” nén: tìm các bài viết có từ  “nén”
Cụm từ Cụm từ nằm trong hai dấu “ Tìm bài viết có chứa đúng cụm từ nằm trong 2 dấu “. “giải nén”: tìm các bài viết có cụm từ  “giải nén”
Nhiều từ / cụm từ Các từ cách nhau bằng một khoảng trắng Có nghĩa là hệ thống sử dụng toán tử OR ở đây. kèm toán tử OR hay không đều cho kết quả như nhau vì mặc định là OR. zip nén “giải nén” : tìm các bài viết chứa một trong các từ “zip”, “nén” hoặc “giải nén”.
tương đương tìm zip OR nén OR “giải nén”
Các từ cách nhau bằng một chữ OR (viết hoa)
Tìm với toán tử AND Các từ cách nhau bằng chữ AND (viết hoa) Kết quả tìm kiếm sẽ phải chứa tất cả các phần tử trong toán tử. zip AND free : kết quả tìm là các bài viết chứa cả từ zip lẫn từ free
Tìm với ký tự đại diện ? chèn vào giữa hoặc sau 1 từ. ký tự ? đại diện cho 1 ký tự bất kỳ. n?m: tìm các bài viết có chứa từ gồm 3 ký tự và bắt đầu bằng n, kết thúc bằng chữ m
* chèn vào giữa hoặc sau 1 từ. ký tự * đại diện cho 1 hoặc nhiều ký tự bất kỳ. n*m: tìm các bài viết có chứa từ bắt đầu bằng n, kết thúc bằng chữ m
Chỉ tìm trên tiêu đề của bài viết title: <từ cần tìm> Yêu cầu chỉ tìm trên tiêu đề của bài viết, thay vì tìm toàn bộ bài viết. title: zip  : tìm bài viết có tiêu đề chứa từ zip
Chỉ tìm trong phần giới thiệu ngắn của bài viết summary: <từ cần tìm> Yêu cầu chỉ tìm trong phần giới thiệu ngắn của bài viết, thay vì tìm toàn bộ bài viết. summary: zip : tìm bài viết có phần giới thiệu ngắn chứa từ zip
Chỉ tìm trong phần nội dung chính của bài viết contents: <từ cần tìm> Yêu cầu chỉ tìm trong phần nội dung chính của bài viết, thay vì tìm toàn bộ bài viết. contents: zip : tìm bài viết có phần nội dung chính chứa từ zip
Ưu tiêu tìm từ này hơn từ kia Thêm dấu ^ và con số theo sau. Con số theo sau dấu ^ sẽ là thứ tự ưu tiên, mặc định là 1. Hệ thống sẽ tìm tất cả các kết quả y như không đặt ưu tiên, tuy nhiên thứ tự hiển thị kết quả tìm kiếm sẽ đưa độ ưu tiên cao lên trên. zip free^4 : Độ ưu tiên của từ free sẽ là 4 và từ zip sẽ là 1.
Tìm với ràng buộc một từ phải có trong kết quả Dấu + được đặt trước từ bắt buộc Kết quả tìm phải chứa các từ bắt buộc, các từ không bắt buộc sẽ được sử dụng để sắp xếp thứ tự hiển thị. Thường được kết hợp với ký tự ^ để xếp thứ tự kết quả hiển thị. Nếu tất cả các từ trong một tìm kiếm đều đặt dấu + thì tương đương với việc dùng toán tử AND.
Thí dụ:  +zip +free   thì tương đương zip AND free
virus^5 spyware +free : kết quả các bài viết chứa chữ free, hiển thị ưu tiên các bài viết có chứa chữ virus trước, rồi spyware sau, và còn lại là những bài viết chỉ chứa từ “free” duy nhất.
Tìm với ràng buộc không chứa một từ Thêm dấu – hoặc chữ NOT (viết hoa) trước từ muốn loại Kết quả sẽ trả về các bài viết thỏa điều kiện tìm kiếm nhưng không chứa các từ có dấu –  hoặc NOT đứng trứơc. Tuy nhiên, dấu trừ không được đặt ở vị trí bắt đầu. Thí dụ: -virus -spyware free thì hệ thống sẽ báo lỗi. free -virus -spyware : Kết quả là những bài viết chứa từ free nhưng không có chứa từ virus và spyware.
Nhóm nhiều toán tử lại sử dụng hai dấu (  và ) để nhóm lại Trong một tìm kiếm, ta có thể gộp nhiều mệnh đề và toán tử lại để có được kết quả tìm kiếm như mong muốn. Và hai dấu ( và ) sẽ giúp ta nhóm và phân cách các mệnh đề lại với nhau một cách rõ ràng. (free AND zip) OR boot : kết quả là gộp của (free AND zip) và boot.
       
## Không được bắt đầu bằng các ký tự:   ?   ,   *   ,   –
  Thí dụ: ?én   ,  *én  , -nén
   
## Các ký tự đặc biệt:  + – && || ! ( ) { } [ ] ^ ” ~ * ? : \   . Khi cần tìm các ký tự này, vui lòng thêm một ký tự \ phía trứơc các ký tự này, nếu không, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc kết quả trả về không như yêu cầu.
  Thí dụ: \: , \-  , \+

 (chôm từ timphanmem.com)

Advertisements