Mobiles secret codes

Đây là 1 kho tàng mã ẩn của ĐTDD. Phá phách đê.

Advertisements