Urban transport

Yeah, back to this issue 😀

Notice: Read the comments after each video carefully. Really interesting.

1. Bus rapid transit và metro bus

2. Great urban transport idea (Embedding disabled by request).
GO-KID QUADCOASTERS
Chấm cho thằng ku này 7/10 điểm. 8 điểm cho thằng nào đi scooter, 9 điểm cho thằng nào trượt patin và 10 điểm cho sáng kiến tuyệt diệu: bay hoặc gấp & bỏ túi phương tiện của nó.

3. Skybus Entering Sky-Station
Skybus principles
next generation Skybus
Skybus Metro Hyderabad
Thích ý tưởng này, và xem ra nó không phải chỉ là ý tưởng của 1 vài người, mà rất nhiều người.
Có đứa nó ý kiến là:

  • I bet its gonna fall down on the day 1 of operation……..
  • You lose the bet! It is working for last three years after certification issued by the undersigned in Goa, successfully on the experimental track!

(To be continued)

Advertisements