The Lost Voices of Tiananmen

Part 1

Part 2

Bộ phim tài liệu của BBC nhân 20 năm vụ thảm sát Thiên An Môn (4/6/89 – 4/6/09), được phát sóng lần đầu vào 20/5/09 và 27/5/09.

Xem thêm:

Nhìn lại Thiên An Môn 1989

Advertisements